STOWARZYSZENIE

Miło nam poinformować, że dnia 12 sierpnia 2013 roku Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej zostały wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Statut Stowarzyszenia

Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, w dalszych postanowieniach statutu zwane Warsztatami.

2. Warsztaty posiadają osobowość prawną. Działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Ne 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą warsztatów jest Węgrów.

2. Warsztaty działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego i województwo podlaskiego.

3. Dla realizacji celów statutowych Warsztaty mogą prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Warsztaty są zawiązane na czas nieokreślony.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

1. Warsztaty działają na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży z terenu diecezji drohiczyńskiej, pielęgnowania muzyki liturgicznej oraz rozwoju duchowego swoich członków zgodnie z programem formacyjnym Ruchu Światło-Życie.

2. Celem warsztatów jest:

a) formacja duchowa członków zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego, zwłaszcza zaś z programem Ruchu Światło-Życie.

b) pielęgnowanie muzyki religijnej, zwłaszcza zaś muzyki liturgicznej;

c) kształtowanie właściwej estetyki muzycznej oraz wykonawstwa zgodnego z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego;

d) kultywowanie tradycyjnych form śpiewu liturgicznego zgodnie z wytycznymi Kościoła rzymsko-katolickiego;

e) zapoznawanie z muzyką religijną tradycji prawosławnej, greko-katolickiej oraz protestanckiej zgodnie z wielokulturowym dziedzictwem Podlasia oraz Mazowsza;

f) działalność naukowa, edukacyjna i wychowawcza w zakresie śpiewu religijnego;

g) aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju umiejętności muzycznych;

h) kultywowanie śpiewu o charakterze patriotycznym;

i) podtrzymywanie tradycji narodowej, wspieranie postaw patriotycznych oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej;

j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa;

k) propagowanie postaw abstynenckich oraz przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu.

§ 4

1. Warsztaty realizują swoje cele poprzez:

a) organizowanie warsztatów muzycznych, podczas których dzieci i młodzież mają okazję kształtować swoje umiejętności wokalne, rozwijać wiedzę muzyczną oraz kształtować swoje postawy i charakter;

b) organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów, itp.;

c) dokonywanie nagrań muzycznych na nośnikach audio i video;

d) organizowanie spotkań dyskusyjnych, rekolekcji, dni skupienia oraz pielgrzymek;

e) aranżowanie odczytów, wykładów, sympozjów, seminariów podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki, liturgiki, teologii, filozofii oraz religioznawstwa;

f) organizowanie imprez rekreacyjnych, integracyjnych oraz kulturalnych;

g) animowanie współpracy między mniejszymi środowiskami muzyków kościelnych na terenie działania Warsztatów;

h) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w celu realizacji celów statutowych;

i) wspieranie finansowe i rzeczowe działalności statutowej członków Warsztatów;

j) działania na rzecz aktywizacji młodzieży oraz integracji na gruncie regionalnym oraz międzynarodowym;

k) wydawanie śpiewników, książek, czasopism, broszur związanych z celami Warsztatów.

l) działania służące ochronie wartości wymienionych w § 3;

ł) propagowanie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

2. Warsztaty realizują powyższe cele w oparciu o pracę członków i wolontariuszy działających pro bono.

3. Dla realizacji celów statutowych Warsztaty mogą zatrudniać pracowników, także spośród członków.

4. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo  i nie mogą z tego tytułu pobierać żadnego wynagrodzenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1. Członkowie Warsztatów dzielą się na:

a) zwyczajnych;

b) wspierających;

c) honorowych;

2. Członkami Warsztatów mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Warsztatów.

3. Członkami zwyczajnymi Warsztatów mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki:

a) są osobami pełnoletnimi albo osobami małoletnimi powyżej 16 roku życia i nie są pozbawione praw publicznych;

b) utożsamiają się z celami Warsztatów wyrażonymi w niniejszym statucie;

c) złożą deklaracji członkowską w formie pisemnej;

4. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes na podstawie pisemnego wniosku kandydata, popartego uchwałą podjętą przez Zarząd.

5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Warsztatów.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Warsztatów może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Warsztatów.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Prezesa lub 10 członków stowarzyszenia.

§ 6

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Warsztatów;

b) udziału w zebraniach, warsztatach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych przez Warsztaty;

c) zgłaszania wniosków co do działalności Warsztatów;

d) otrzymywania informacji o inicjatywach i działalności Warsztatów;

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Warsztatów i realizacji ich celów;

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Warsztatów;

c) regularnego opłacania składek członkowskich;

3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Warsztatów, poza tym posiadają takie prawa jak członkowi zwyczajni.

4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Warsztatów.

5. Członkowi honorowi mają takie same prawa jak członkowi zwyczajni, są zaś zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 7

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

  • Łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Warsztatów;
  • Notorycznego nie brania udziału w pracy Warsztatów;
  • Nie płacenia składek przez okres roku;

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Rozdział IV

WŁADZE WARSZTATÓW

§ 8

1.Władzami Warsztatów są:

a) Walne Zebranie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz Warsztatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Warsztatów trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 9

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Warsztatów. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przynajmniej dwa razy na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem maila.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określanie głównych kierunków rozwoju i działania Warsztatów;

b) uchwalanie zmian statutu;

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Warsztatów;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Warsztatów;

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Warsztatów;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

i) uchwalanie budżetu;

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Warsztatów i przeznaczeniu ich majątku;

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Warsztatów.

§ 10

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Warsztatów zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Warsztaty na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 4 do 6 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 2 lat. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę prezesa, Sekretarza, Skarbnika. Prezesa wybiera bezwzględną większością głosów.

3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ramach potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

5. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Warsztatów;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Warsztatów;

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Warsztatów;

f) reprezentowanie Warsztatów na zewnątrz;

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

h) przyjmowanie i skreślanie członków;

i) przygotowanie wniosków o nadanie godności członka honorowego.

§ 11

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) składania wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Warsztatów;

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 12

1. Członkowie władz wybieralnych Warsztatów mogą zrezygnować z pełnionej funkcji bez podania przyczyny. Muszą w tej sprawie złożyć stosowny wniosek w formie pisemnej. Wniosek zostaje przyjęty na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

2. W razie gdyby skład władz Warsztatów uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. Kadencja nowego członka organu wybranego na wakujące miejsce upływa z końcem kadencji uprzednio zajmującego to miejsce członka.

4. W przypadku ustąpienia takiej liczby członków władz wybieralnych Warsztatów, że nie jest możliwe jego dalsze działanie jako statutowego organu, Prezes albo Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (lub w razie ich braku ich zastępcy) zwołują Walne Zebranie Członków w celu wybrania nowych władz.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 13

1. Majątek Warsztatów powstaje:

a) ze składek członkowskich;

b) darowizn, spadków, zapisów;

c) dotacji i ofiarności publicznej;

2. Wszelkie środku pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Warsztatów.

3. Warsztaty prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Warsztatów podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

7. Warsztaty opracowują sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Walne Zebranie Członków.

2. Warsztaty mogą zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.